पारित बिधेयक


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
पारित बिधेयक वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक विद्युत नियमन आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस