लैंगिंक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक

प्रकाशित मिति: July 25, 2017


लैंगिंक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक