व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख कार्यहरु


सबै देशहरूमा व्यवस्थापिका संसदको    मुख्य कार्य कानून बनाउने  छ। यसको साथै  अन्य शक्तिहरु र कार्यहरु  छ। व्यवस्थापिका -संसदको  विशिष्ट शक्ति र कार्य देश देश फरक छन् । यी शक्तिहरु र कार्यहरु को सम्बन्धित देश को संविधान मा प्रदान गरिन्छ। महत्वपूर्ण शक्तिहरु र कार्यहरु अन्तर्गत रूपमा छन्:

क) व्यवस्थापिका संसदको  प्रथम कार्य  विधान बनाउने छ। प्रतिनिधिहरूको उच्चतम अंग  हुनुको कारण , यो महत्वपूर्ण कार्य सुम्पिएको  छ। समय आवश्यकता र जनताको आकांक्षालाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने व्यवस्था छ। 

ख) व्यवस्थापिका संसदको अर्को कार्यमा आर्थिक नियन्त्रण पर्दछ । यसले देशको आर्थिक बजेट पारित गर्दछ ।   


ग) सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा मा, व्यवस्थापिका -संसदले प्रशासनमाथी  पूर्ण नियन्त्रण राख्दछ। 
घ)   संविधान संशोधन गर्न सक्दछ ।