कार्यव्यवस्था महाशाखा


व्यवस्थापिका –संसदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी बैठकहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गराउन यस महाशाखाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यस महाशाखा अन्तर्गत कार्यव्यवस्था शाखा र प्रश्न एवं विवरण शाखा रहेका छन् । यस महाशाखाले ती दुईवटा शाखाहरुको कामलाई निरीक्षण, सुपरिवेक्षण एवं निर्देशन गर्ने काम गर्दछ ।

व्यवस्थापिका –संसदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी बैठकहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गराउन यस महाशाखाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यस महाशाखा अन्तर्गत कार्यव्यवस्था शाखा र प्रश्न एवं विवरण शाखा रहेका छन् । यस महाशाखाले ती दुईवटा शाखाहरुको कामलाई निरीक्षण, सुपरिवेक्षण एवं निर्देशन गर्ने काम गर्दछ ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।