प्रशासन महाशाखा


सचिवालयको सामान्य प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु यस महाशाखाको प्रमुख कार्य हो ।

प्रशासन महाशाखाको कार्य:

(क)       आन्तरिक सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ख)      आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग)       मानव स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, योजना एवं योजना तर्जुमा लगायत कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धी कार्य

(घ)       सचिवालयको संगठनात्मक स्वरुप र दरबन्दी सम्बन्धी,

(ङ)       मातहतका शाखाहरु बीचको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।