आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा


व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधानसभाको बैठक बस्ने सभाकक्ष, विभिन्न संसदीय दलका कार्यालय र सचिवालय परिसरभित्र निर्माण, मर्मत, संभार, सुधार एवं कार्यालयको आन्तरिक, भौतिक एवं प्राविधिक व्यवस्थापन, सवारीसाधन व्यवस्थापनका  साथै यस महाशाखाले सम्पादन गर्ने अन्य प्रमुख कार्यहरु निम्नानुसार छन् :

सचिवालय भवन र सचिवालय परिसरमा भएका विविध संरचनाहरुको मर्मत, संभार एवं व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
स्टोरमार्फत सचिवालयका लागि आवश्यक जिन्सी सामान आपूर्ति, भण्डारण तथा वितरण गर्ने ।
सचिवालयका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा  फोटोग्राफी सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने ।  
सचिवालयमा  सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी  कार्य गर्ने ।
सचिवालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।