प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा


संसदका कार्य प्रकृति र यसमा कार्यरत जनशक्तिको सर्वेक्षण गर्ने हो भने संसद सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य संख्या र भूमिका रहेको छ । संसदको काम कारवाहीको विद्युतीय अभिलेख तथा कम्प्युटर, टेप सञ्चालन, स्क्रीन डिस्प्ले, माईक व्यवस्थापन, मुद्र्रण तथा प्रकाशन, ईलेक्ट्री एवं मेकानिक्स लगायतको प्राविधिक पक्षलाई पनि सचिवालयले उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।