अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति


 संक्षिप्त परिचय:

सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा विभिन्न ११    वटा विषयगत समितिहरु गठन गरिएको छ । तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति पनि एक हो । यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहायबमोजिमका मन्त्रालयहरु रहेको छः

- परराष्ट्र मन्त्रालय,

- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,

- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ।

सचिवको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणमा रही तपसिल वमोजिमका कार्यहरु मातहतका शाखाहरुको सहयोग लिई सम्पादन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महाशाखाको हुनेछ ।
 मित्रराष्ट्र, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, गराउने ।
 मित्रराष्ट्रका व्यवस्थापिका, अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थापकीय संघ र मैत्री समूहबीच सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने ।
 विदेशी सरकार, विदेशी कुटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था तथा निकायबाट अनुदान तथा अन्य सहयोग प्राप्त गर्ने कार्यमा आवश्यक पत्रोचार तथा सम्पर्क कायम गरी त्यसको अनुगमन गर्ने ।
 वैदेशिक प्रतिनिधिमण्डल वा कुटनैतिक नियोग वा अन्य यस्तै संस्थाका प्रतिनिधिसँगको शिष्टाचार भेटघाट कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
 वैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राप्त सहयोग एवम् सामानहरुको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने ।
 अन्तरव्यवस्थापिका संघ नेपाल राष्ट्रिय समूहको कार्यकारिणी समितिको बैठक र अन्य यस्तै सम्बद्ध संस्थाका क्रियाकलापबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने ।
 अन्तर व्यवस्थापिका तथा यस्तै अन्य संघ संस्थाका सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलबाट प्रस्तुत हुने कार्यपत्र एवम् भाषणहरु तयार गर्ने, गराउने ।
 नेपाली प्रतिनिधि मण्डलबाट हुने भ्रमणसँग सम्बद्ध विषयमा सम्बन्धित निकाय, संघ संस्था तथा विशेषज्ञहरुसँग राय परामर्श एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, गराउने ।
 विदेश भ्रमणमा जाने र नेपाल भ्रमणमा आउने संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
 संसद विकास कोषमा प्राप्त हुने रकमको व्यवस्थापन तथा कोष बृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमको विकास गरी कोष बृद्धि सम्बन्धी कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिने तर्फ सम्बद्ध निकायसँग सम्पर्क गर्ने, गराउने ।
 विदेशी सहायता सम्बन्धी संझौता बमोजिम संचालन हुने वा संचालित आयोजनाको सम्पर्क सूत्रको रुपमा कार्य गर्ने, गराउने ।
 विदेशी दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरुसँग आवश्यक सम्पर्क तथा समन्वय राख्ने सिलसिलामा आवश्यक पत्राचार एवम् सम्झौतासँग सम्बद्ध विषयहरुमा सम्पर्क सूत्रको रुपमा कार्य गर्ने ।
 मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसंग समन्वय गरी संसदको बैदेशिक सम्बन्ध र तदनुरुप बैदेशिक सहयोग प्राप्ति सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 महाशाखाको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
 महाशाखा र अन्तर्गतको भौतिक सामाग्रीहरुको उचित संरक्षण गर्ने, गराउने ।
 तोकिए वमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।

 

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।