उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति


संक्षिप्त परिचय:

·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
 
·         अन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
 
·         मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकार द्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका     छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
 
·         समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
 
·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने सरकारी निकायद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही वारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
 
·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने सरकारी निकायद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
 
·         सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
 
·         समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 
·         समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरू सित समेत विचारको आदान–प्रदानगर्ने,
 
·         समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले वहनगर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका वनाई लागु गर्नसक्ने,
 
·         समितिले सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने,
 
·         आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने,
 
·         आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका निकायले सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम वनाइएका नियम, विनियम तथा जारी गरिएका आदेश वा सूचनाको वारेमा जाँचवुझ र अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने,
 
·         आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने । त्यसरी उपस्थित गराईएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आवश्यक भएमा वयान लिन र वकपत्र गराउन सक्ने,
 
·         समिति÷उपसमितिका सदस्यहरुले सभापति मार्फत सभामुखको पूर्व स्वीकृतिलिई कुनै स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने ।
 

समितिको कार्यविधि 

 
      समितिले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाएको थियो ।
 
·         आफ्नो कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित विषयमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकाय एवं सरोकारवालाहरु संग समितिका कक्षमा छलफल र अन्तरक्रिया ।
 
·         आवश्यक कागजातको अध्ययन ।
 
·         आवश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन भ्रमण ।
 
·         आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान ।
 

समिति सचिवालय

क्र.संं नाम,थर फोन नंं
उप–सचिव श्री अधिराज राई 9841359244
शाखा अधिकृत श्री प्रदीप गुरागाईँ 9842080550
कम्प्युटर अपरेटर श्री बिनोद पौडेल 9841462105
खरिदार श्री नविन कुमार सिंह 9843755566
 
 

 

समितिको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार: 
व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७(२) बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम रहेको छ ।
·         उद्योग मन्त्रालय
·         वाणिज्य मन्त्रालय
·         आपूर्ति मन्त्रालय
·         उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी बिषयहरु ।
यस समितिको कार्य क्षेत्र उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । त्यसै गरी उपभोक्तोको हितको सवाल यस समितिको कार्य क्षेत्र रहेकोले मुलतः बाणिज्य मन्त्रालय तथा आपूर्ति मन्त्रालय साथै उपभोक्ताहरुको हितका सवालमा बस्तु तथा सेवाहरुको उपभोग र सरकारी सेवाप्रवाहवा सेवाउपभोग गर्ने सेवाग्राही (उपभोक्ता)को हिसावले अन्य मन्त्रालयहरु समेत यस समितिको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुन्छ ।

    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।