बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
पारित बिधेयक राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक विद्युत नियमन आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस