कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस