दर्ता बिधेयक


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
दर्ता बिधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक सहकारी विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक मनमाेहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक वन एेनलाइ संशाेधन गर्न बनेकाे विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक सार्वजनिक खरिद विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद एेन, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक (दाेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७१ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक न्याय परिषद विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक न्याय सेवा अायोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकिकरण गर्न बजेको बिधेयक पद्नुहोस